Wyszukaj

Regulamin sklepu internetowego Zdrowo Uszyte

data ostatniej aktualizacji 14.06.2020 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Zdrowo Uszyte (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, pod adresem internetowym https://www.zdrowouszyte.pl na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z zawartych w nim zasad oraz postanowień. Regulamin jest zawsze dostępny na stronie Sklepu: https://www.zdrowouszyte.pl, w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze zrozumieniem bądź interpretacją treści Regulaminu prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@zdrowouszyte.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Kontakt.
 3. Właścicielem Sklepu jest Marta Karpacz. Kontakt ze Sklepem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@zdrowouszyte.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Kontakt.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 6. Ceny przedmiotów podane są w walucie polskiej – polski złoty i są cenami brutto.
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta oraz przesłaniem e-maila potwierdzającego złożone zamówienie przez Sklep.

III. Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. Płatność on-line (przedpłata) – płatność dokonywana jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych Dotpay,
  2. Przelewem (przedpłata) – płatność zwykłym przelewem bankowym dokonywana przez Klienta – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta,
  3. W inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient, który wybrał opcję przedpłaty, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.
 3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostaw.
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

IV. Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych.
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

V. Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (rachunek, potwierdzenie złożonego zamówienia lub potwierdzenie wykonania płatności).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Indywidualne ustawienia ekranu urządzenia Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (m.in. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Po otrzymaniu oświadczenia Sklep wskaże adres, pod który powinien zostać zwrócony towar.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, nie może nosić śladów eksploatacji. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. Nie będą przyjmowane zwroty odsyłane za pobraniem oraz przesyłki wysłane na inny adres niż wskazany przez Sklep. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów do Klienta. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w punktach 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji / sporów

 1. Wypełniając informacyjny obowiązek ustawowy Sklep informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Informacje na temat dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów.
  Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony (dobrowolny). Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu.
 2. Decyzję o udziale przez Sklep w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sklep podejmuje indywidualnie w stosunku do konkretnego Klienta. Zgodę lub jej brak Sklep wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację Klienta.
 3. Sklep w razie konfliktu, sporu z Klientem może zaproponować również mediację lub skierowanie sprawy do sądu polubownego. W tym zakresie Klient decyduje czy wyraża zgodę na mediację czy też polubowne rozwiązanie sporu. Udział w takim postępowaniu nie jest dla stron obowiązkowy.

VIII. Polityka prywatności i RODO

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez Martę Karpacz, która jest ich Administratorem.
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika na stronie Sklepu są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Sklep w szczególności prowadzenia i obsługi konta oraz umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i adresowych.
 4. Każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać, przeglądać, edytować lub usuwać.
 5. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim.
 6. Rejestracja w Sklepie przewiduje dobrowolne uzupełnienie formularza rejestracyjnego, w zakresie którego wyróżnia się pola obowiązkowe oraz dobrowolne. Pola obowiązkowe są niezbędne do przetworzenia określonego zapytania lub realizacji złożonego zamówienia. Pola dobrowolne są wykorzystywane do optymalizacji oferty serwisowej i ewentualnie do celów statystycznych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
 7. Użytkownik może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to zgodę.
 8. Sklep posługuje się również tzw. plikami Cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania Cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.
 9. Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik powinien wylogować się ze strony po zakończeniu użytkowania. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.

IX. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

X. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
Przejdź na górę